Levering – en betalingsvoorwaarden Ogia print beheer B.V. te Haarlem.
Artikel 1 – Toepasselijkheid.
1.1  Alle aanbiedingen, leveringen, diensten, verkopen en inkopen geschieden met inachtneming van deze voorwaarden. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Ogia print beheer B.V. zijn aanvaard.
Artikel 2 – Leveringen.
2.1 Alle door Ogia print beheer B.V. uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ogia print beheer B.V. is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard.
2.2 Opgave of vermeldingen van gewichten, afmetingen, kleurstalen en /of kleurnummers, hoedanigheden en /of andere technische gegevens, voorkomend in de prijscouranten, catalogi, prospectie, advertenties en offertes, worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt. Dergelijke opgaven en vermeldingen binden Ogia print beheer B.V. alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
2.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar het magazijn van Ogia print beheer B.V. is gevestigd. Vanaf het moment dat de voor levering gereed zijnde zaken aldaar zijn geplaatst, staan en reizen zij voor risico van opdrachtgever, voor zover zij niet door een door Ogia print beheer B.V. gesloten verzekering zijn gedekt. Ogia print beheer B.V. behoudt zich het recht voor de gereed zijnde zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan. Alle zendingen geschieden per vervoermiddel naar keuze van Ogia print beheer B.V. en voor risico van opdrachtgever.
2.4 Alle films en schablonen welke door Ogia print beheer B.V. vervaardigd zijn, blijven te allen tijde eigendom van Ogia print beheer B.V..
Artikel 3 – Overeenkomsten.
3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Ogia print beheer B.V. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Ogia print beheer B.V. via daarvoor bestemde formulieren, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
3.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Ogia print beheer B.V. binden deze laatste niet voor zover deze niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.4 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Ogia print beheer B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor opdrachtgever.
3.5 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen met inachtneming van het in artikel 5 hieromtrent bepaalde tot gevolg hebben, dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Ogia print beheer B.V., buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.
Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schade vergoeding of boete.
Artikel 4 – Monsters en drukproeven.
4.1 Monsters worden door Ogia print beheer B.V. altijd gefactureerd tegen de prijs van het kleinst leverbare aantal. Retournering van monsters kan alleen plaatsvinden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming door Ogia print beheer B.V. en binnen een door Ogia print beheer B.V. te bepalen termijn. Daarbij zal creditering slechts geschieden indien de monsters in de originele verpakking, in ongeschonden staat en franco bij Ogia print beheer B.V. zijn afgeleverd.
4.2 De ten behoeve van drukproeven gemaakte kosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht volgens een vast bedrag conform de prijsstelling van Ogia print beheer B.V..
Artikel 5 – Leveringstermijn, meer / minder levering, retourzendingen.
5.1 De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De leveringstermijn gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. ter beschikking van Ogia print beheer B.V. zijn gesteld.
5.2 Bij het drukken van objecten is het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid toegestaan. Deze meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, casus quo verrekend. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
5.3 Retourzendingen moeten franco geschieden en zijn slechts na schriftelijke toestemming van Ogia print beheer B.V. toegestaan. Het risico van de retourzendingen is voor opdrachtgever.
Artikel 6 – Reclames.
6.1 De reclames ten aanzien van zowel zaken als van de facturen kunnen slechts binnen 8 dagen na de levering van de zaken c.q. de ontvangst van de goederen, bij Ogia print beheer B.V. worden ingediend. Alleen bij verborgen of aannemelijk niet direct op te merken gebreken mogen deze tot 30 dagen na levering worden aangemeld. Reclames kunnen slechts door opdrachtgever worden ingediend en derhalve niet door derden, bijvoorbeeld indien er sprake is van op verzoek van opdrachtgever rechtstreeks door Ogia print beheer B.V. aan derde verzonden zaken. In het laatste geval vangt de in dit artikel genoemde termijn aan op het moment dat de derde de zaken ontvangt.
6.2. Reclames zijn niet mogelijk voor:
– Telefonische orders of orderwijzigingen.
– Logo’s, teksten, wijze van uitvoering, kleuren, aantallen, prijzen, voor zover bij de definitieve order bijzonderheden hieromtrent niet ondubbelzinnig zijn vermeld.
Artikel 7 – Prijswijzigingen.
7.1 Ogia print beheer B.V. heeft het recht bij verhogingen van lonen, salarissen, sociale lasten, materiaalprijzen, grondstofprijzen. Omzetbelasting, ernstige wijziging van de valutaverhouding en dergelijke, deze verhogingen door te berekenen aan de opdrachtgever.
Artikel 8 – Garantie.
8.1 Ogia print beheer B.V. staat in voor goede uitvoering van een aangenomen opdracht. Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft Ogia print beheer B.V. het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak, opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door de opdrachtgever voor zijn rekening ter beschikking gesteld.
8.2 Opdrachtgever dient te allen tijde Ogia print beheer B.V. de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist gebruik of die welke zich voordoen na wijziging door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.
8.3 Ogia print beheer B.V. garandeert de wasechtheid van haar drukwerk op de door haar geleverde textiel bij normaal gebruik voor maximaal 1 jaar, behoudens normale slijtage. De garantie vervalt indien koper of gebruiker van de kleding zich niet aan de wasvoorschriften en symbolen van het artikel houdt met inachtneming van de extra voorschriften:
artikelen altijd:
– binnenstebuiten wassen.
– niet warmer dan 40 graden Celsius wassen.
– een opdruk nooit strijken.
– bodywarmers, jacks, parka’s etc. alleen door middel van handwas reinigen.
Artikelen nooit in wasdroger.
Garantie voor industriële wassingen worden niet afgegeven.
8.4 Aangeleverd textiel/materiaal wordt geheel voor risico van opdrachtgever van een opdruk voorzien. Voor het drukwerk op aangeleverd materiaal wordt geen garantie gegeven.
8.5 De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Ogia print beheer B.V. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid.
9.1 Ogia print beheer B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen, zaken of personen. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van Ogia print beheer B.V., tenzij opdrachtgever ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten. De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet het betreffende factuurbedrag overschrijden.
9.2 Ogia print beheer B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. In dat geval heeft Ogia print beheer B.V. het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, met betaling van de nog verschuldigd blijvende prijs ontbonden te verklaren, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plunderingen in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daar- door in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door het bedrijf gebruikte vervoer- middelen of andere apparatuur en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Ogia print beheer B.V. kan worden toegerekend.
Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden.
10.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van Ogia print beheer B.V., dan wel op een door haar aangewezen rekening. Ogia-Print B.V. is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Ogia print beheer B.V. het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht tot schadevergoeding.
10.3 Het recht van opdrachtgever zijn eventuele vorderingen op Ogia print beheer B.V. te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.4 De gehele koopprijs is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag wanneer opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aan- gevraagd, wanneer enig beslag op de zaak of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.5 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, is Ogia print beheer B.V. gerechtigd na het verstrijken van bedoelde ter- mijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ad 2% per maand of gedeelte van een maand.
10.6 Ogia print beheer B.V. is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van de opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer Ogia print beheer B.V. zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat Ogia print beheer B.V. zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Ogia print beheer B.V. het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissement aanvrage verschuldigd.
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
11.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Ogia print beheer B.V. geleverde en nog te leveren zaken. Ogia print beheer B.V. blijft eigenaresse van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang opdrachtgever de vorderingen van Ogia print beheer B.V. ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
11.2 Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Ogia print beheer B.V. niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen.
11.3 Ogia print beheer B.V. verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigen- dom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Ogia print beheer B.V., ten behoeve van andere aanspraken, die Ogia print beheer B.V. op opdrachtgever heeft.
Artikel 12 – Toepasselijk recht.
12.1 Op alle door Ogia print beheer B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met de met Ogia print beheer B.V. gesloten overeenkomsten, staan u uitsluitend ter kennisneming van de, in eerste instantie bevoegde rechter in Haarlem, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien Ogia print beheer B.V. zulks verkiest.
Artikel 13 – Leveringsvoorwaarden grafische industrie.
13.1 In gevallen waarin bovenstaande niet voorziet, zijn leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van toepassing.